Úvod Tipy a triky Ako postupovať v prípade smrti člena rodiny alebo blízkeho človeka?

Ako postupovať v prípade smrti člena rodiny alebo blízkeho človeka?

0
Čo robiť ak niekto zomrie? Čo robiť v prípade smrti blízkeho?
Autor fotky: cottonbro studio: https://www.pexels.com/sk-sk/photo/modlit-sa-piliere-kolonada-v-interieri-6275772/

Čo robiť, ak niekto zomrie? Ako zariadiť pohreb?

Strata blízkej osoby je jednou z najťažších skúseností, ktorými môžeme prejsť. Okrem emocionálnej bolesti a smútku sa musíme vysporiadať aj s praktickými záležitosťami, ktoré sú spojené so smrťou. Tu je niekoľko krokov, ktoré by ste mali podniknúť, ak vám zomrie príbuzný:

1. Oznámenie úmrtia, vystavenie listu o prehliadke mŕtveho

Bez zbytočného odkladu je potrebné túto skutočnosť ihneď oznámiť. Najjednoduchšie je zavolať tiesňovú linku 112, 155, kontaktovať nemocnicu alebo útvar policajného zboru.

Následne bude vyslaný obhliadajúci lekár, ktorí skonštatuje tzv. exodus, čiže smrť. Prehliadku mŕtveho tela vykonáva ju lekár poverený Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Stanoví sa príčina smrti a čas smrti.

List o prehliadke mŕtveho je prvým krokom k získaniu úmrtného listu, ktorý je kľúčovým dokumentom.

Čo je možné vykonať na mŕtvom tele?

Nakladanie s mŕtvym telom má prísne pravidlá, základnou podmienkou je zachovanie ľudskej dôstojnosti a úcty k zosnulému.

V tomto duchu sú povolené len nasledovné úkony osobou na to určenou:

 • pitva
 • zdravotné výkony potrebné na účely odoberania orgánov, tkanív a buniek
 • zdravotné výkony vedúce k pôrodu, ak ide o tehotnú ženu.

2. Vybaviť úmrtný list zosnulého

Úmrtný list vybavuje matrika, resp. matričný úrad. Veriaci nahlasujú smrť zosnulého aj na cirkevnú matriku – farský úrad.

Dokumenty potrebné pre vystavenie úmrtného listu sú:

 • list o prehliadke mŕtveho (3 kópie)
 • občiansky preukaz zosnulého
 • občiansky preukaz osoby, ktorá úmrtie vybavuje

Čo vybavuje matrika?

Matrika vystavuje Žiadosť o príspevok na pohreb (potvrdzuje pohrebná služba).
Matrika na požiadanie vystaví aj Potvrdenie o vybavovaní pohrebu pre zamestnávateľa.

Koľko stojí vybavenie úmrtného listu?

Vybavenie úmrtného listu je bez poplatkov.

Ako dlho trvá vybavenie úmrtného listu?

Matričný úrad (matrika) vystavý úmrtný list na počkanie v čase úradných hodín konkrétnej matriky.

3. Nahlásenie úmrtia do sociálnej poisťovne

Matričný úrad nahlasuje úmrtia do Sociálnej poisťovne len raz mesačne, preto sa pozostalým odporúča oznámiť úmrtie blízkeho do Sociálnej poisťovne čo najskôr a doložiť im požadované doklady a informovať sa o ďalšom postupe.

Zdravotnú poisťovňu bude o úmrtí informovať Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Preplatky a nedoplatky na zdravotnom poistení budú predmetom dedičského konania.

4. Odovzdanie osobných dokladov

 • občiansky preukaz (odovzdáva sa ktorémukoľvek okresnému riaditeľstvu policajného zboru, obci, na matričnom úrade)
 • vodičský preukaz (odovzdáva sa najbližšiemu útvaru polície, policajtovi, príslušníkovi Vojenskej polície, mestskej, či obecnej polície)
 • cestovný pas (odovzdáva sa orgánu, ktorý ho vydal, príslušníkovi PZ, Železničnej polície, obecnej, či mestskej polície)
 • zbrojný preukaz (odovzdáva sa do 7 dní príslušnému oddeleniu policajného zboru, tiež je potrebné informovať o mieste uloženia zbrane, ktorú prevezme vyslaná policajná hliadka). Zbraň nemôže voľne prevážať osoba, ktorá ju nemá v legálnej držbe! Zbraň je súčasťou dedičského konania- môže ju získať len držiteľ zbrojného preukazu.

5. Plánovanie pohrebu, smútočná hostina (kar)

Pohreb je dôležitou súčasťou procesu smútenia a je potrebné ho riadne naplánovať. V čo najkratčom čase je potrebné kontaktovať pohrebnú službu.

Pohrebná služba zabezpečí odvoz zosnulého a následné úkony s tým súvisiace. Zvolenú pohrebnú službu je potrebné oficiálne splnomocniť.

Pohreb a jeho organizácia je spoplatnená služba.

Pohrebné služby môžu ponúkať aj základné administratívne úkony (matrika, vybavenie úmrtného listu atď.)

Oblečenie pre zosnulého, v ktorom bude pochovaný, musia zabezpečiť pozostalí. Odovzdáva sa zvolenej pohrebnej službe, najlepšie hneď. Tiež sa dohodne úprava zosnulého. Bez topánok.

S pohrebnou službou sa ďalej dohodne výber truhly.

Ďalšie ku pohrebu potrebné rozhodnutia:

 • typ pohrebného obradu (občiansky alebo cirkevný pohreb)
 • spôsob pochovania (kremácia alebo klasický pohreb)

Počas pohrebného obradu sa číta nekrológ – osobná rozlúčka s pozostalým.

Na čo majú pozostalí nárok?

 • pozostalí majú nárok na štátnu sociálnu dávku Príspevok na pohreb
 • pozostalí majú nárok na platené voľno (2 dni v prípade úmrtia najbližších príbuzných: manžel, manželka, dieťa; 1 deň v prípade vzdialenejšieho príbuzného: starý rodič, súrodenec, osoba, ktorá žila s pozostalým v jednej domácnosti…)
 • príspevok na pohreb (poskytuje Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, avšak len do 1 roka od pohrebu)
 • vdovský dôchodok (v prípade úmrtia manžela/manželky- avšak nie v prípade rozvedeného páru)
 • sirotský dôchodok (nezaopatrené dieťa po zomretom rodičovi, osvojiteľovi)

 6. Informovanie priateľov a rodiny o smrti zosnulého

O smrti príbuzného je možné informovať rodinu, priateľov a blízkych:

 • smútočné oznámenie alebo parte
 • individuálne telefonáty blízkym
 • hromadné textové správy
 • hromadný e-mail
 • iné vhodné cesty komunikácie

7. Zabezpečenie detí a domácich zvierat

Ak mal zosnulý deti alebo domáce zvieratká, je potrebné sa o ne postarať, zabezpečiť im nový domov a starostlivosť.

8. Zabezpečiť majetok

Majetok zosnulého je potrebné chrániť pred krádežou alebo možným poškodením.

9. Vykonanie poslednej vôle zosnulého

Ak zosnulý zanechal závet, resp. poslednú vôľu, týkajúcu sa jeho majetku alebo pohrebu, je dôležité tieto pokyny dodržať.

Vykonáva notár.

Aký závet je na Slovensku akceptovaný?

Každý zo spôsobov má povinné náležitosti, ktoré musia byť naplnené, aby bol závet platný.

 • závet napísaný vlastnou rukou (holografný)
 • závet nenapísaný vlastnou rukou (alografný)
 • závet vo forme notárskej zápisnice

10. Dedičské konanie

Po pohrebe je potrebné začať dedičské konanie a proces vyrovnania sa s majetkom zosnulého. Vždy je dobré konzultovať takéto situácie s právnikom alebo odborníkom na danú oblasť.

Dedičské konanie môže začať notár alebo súd.

Dedičstvo možno odmietnuť, v tom prípade do dedenia nastupujú jeho právny nástupcovia.

Ďalej je potrebné vyriešiť nasledovné veci po zosnulom:

 • administratíva voči štátnym orgánom
 • dom, byt
 • plyn, elektrina
 • telefón, televízia, internet
 • finančné inštitúcie (banky), hypotéky, úvery

DODATOK: Ktorý zákon Slovenskej republiky upresňuje postup v prípade oznámenia úmrtia?

Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

BEZ KOMENTÁRA

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Exit mobile version